Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Health Environment Solutions BV

Algemene Verkoop-, Verhuur-, en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van de Zakelijke Markt

 

 

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbieding: alle aanbiedingen, offertes, in welke vorm dan ook, van HES aan de Wederpartij;

Gebrek: iedere afwijking van de Producten ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten;

Gehuurde: het Product dat door HES aan de Wederpartij wordt verhuurd;

HES: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health Environment Solutions B.V., gevestigd te Hengelo (Ov), alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en de overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;

Onderhoud: preventief of correctief onderhoud aan een of meer (specifieke) Producten;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen HES en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst inzake verkoop of verhuur.
Medewerkers);

Prijs: alle vergoedingen voor een prestatie verricht door HES ongeacht de aard daarvan;

Product: de audiovisuele apparatuur inclusief accessoires, conform de overeengekomen specificaties;

Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en huurvoorwaarden;

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf met HES een Overeenkomst aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen in afdeling I van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door HES. Bepalingen in afdeling II van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en

 

Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door HES betreffende de verkoop en levering van Producten. Bepalingen in afdeling III van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door HES betreffende de verhuur van Producten. Een en ander voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 Eventuele voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.

 

 

 

2.3 Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig zou zijn met enige bepaling uit de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.4 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd of anderszins naar haar aard onherroepelijk is.

3.2 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand op het moment dat de schriftelijk aanvaarding van de Aanbieding door de Wederpartij HES heeft bereikt of HES met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

3.3 HES heeft te allen tijde het recht haar Aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de Wederpartij te herroepen.

3.4 Indien de aanvaarding door de Wederpartij afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand voor het gedeelte dat de Aanbieding en de aanvaarding overeenstemmen, tenzij HES anders aangeeft.

3.5 Indien de Wederpartij aan HES een aanbod doet, komt de Overeenkomst tot stand indien HES het aanbod schriftelijk of mondeling aanvaardt, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

3.6 De in de Aanbieding getoonde modellen, demo’s, afbeeldingen, tarieven, getallen, maten, specificaties, gewichten of omschrijvingen zijn niet bindend. De Wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De Prijs in de Aanbieding is in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen tenzij HES uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

4.2 HES mag verhogingen van de Prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek van de Wederpartij verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de Overeenkomst, doorberekenen aan de Wederpartij.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht HES niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HES het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van HES.

 

Artikel 6: Verplichtingen Wederpartij

6.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Wederpartij in ieder geval verplicht tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

6.2 De Wederpartij is verplicht om HES te informeren over de feiten en omstandigheden en bedoelingen die van belang zijn om de Wederpartij te kunnen adviseren en/of te instrueren.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient HES schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient HES een redelijke termijn van minimaal vier (4) weken te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

7.2 De uitvoering van de Overeenkomst vangt pas aan nadat de Wederpartij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk gegevens, goedkeuringen, vergunningen etc. aan HES ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In deze Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van HES ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand en stakingen in post- en pakketbezorging.

8.2 Indien een overmachtsituatie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, is HES gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan acht (8) weken na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat HES schadeplichtig is jegens de Wederpartij. Indien de nakoming door HES als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat HES schadeplichtig is jegens de Wederpartij.

8.3 In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 8 bepaalde, is HES gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Betaling, rente, kosten en boetes

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen binnen de overeengekomen termijn op een door HES aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te worden voldaan. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De Wederpartij komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.

9.2 Indien de Wederpartij meent dat facturen onjuist zijn, dient zij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan HES aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Wederpartij de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

9.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

9.4 Alle gerechtelijke kosten die HES moet maken om haar vordering op de
Wederpartij te incasseren, komen voor rekening van de Wederpartij.

9.5 Daar waar in deze Voorwaarden -of anderszins in een Aanbieding en/of Overeenkomst een beding is opgenomen op grond waarvan de Wederpartij een boete aan HES is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die de Wederpartij aan HES is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 HES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door HES behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HES .

10.2 HES is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. HES is nimmer aansprakelijk voor:

 • indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade;
 • tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van
 • opzet of grove schuld van deze hulppersonen;
 • afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of
 • gebruik door de Wederpartij of een derde;
 • schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies door HES.

10.3 Indien HES geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van HES in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door HES geleverde Producten c.q. ter beschikking gestelde Gehuurde. Nimmer is HES aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd uit hoofde van de door HES afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.4 De Wederpartij vrijwaart HES  volledig voor aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de tussen HES en de Wederpartij aangegane Overeenkomst. De vrijwaring omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van HES.

Artikel 11: Annulering

11.1 Indien de Wederpartij een Overeenkomst wenst te annuleren, brengt HES een contractuele boete als annuleringskosten in rekening. Tot 10 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 30% van de Prijs. Vanaf 10 dagen tot 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 50% van de Prijs. Vanaf 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wordt de volledige Prijs in rekening worden gebracht.

11.2 Annulering geschiedt bij aangetekend schrijven.

Artikel 12: Ontbinding, opschorting en beëindiging

12.1 In de navolgende gevallen wordt de vorderingen van HES  onmiddellijk opeisbaar:

 1. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend;
  b. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  c. ten laste van de Wederpartij wordt beslag gelegd;
  d. de Wederpartij overlijdt;
  e. de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf; of
  f. de Wederpartij in verzuim is ter zake de nakoming van een met HES gesloten Overeenkomst; en heeft HES de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Wederpartij aansprakelijk is voor alle door HES geleden en te lijden schade.

12.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is HES gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en tot genoegen van HES zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft HES -onverminderd het recht volledige vergoeding van schade- het recht de Overeenkomst te ontbinden.

12.3 Na het sluiten van de Overeenkomst is HES bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In dit geval is ontbinding/ opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

12.4 Voorts is HES bevoegd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud / pandrecht / retentierecht

13.1 Alle door HES geleverde Producten blijven eigendom van HES totdat de Wederpartij de Prijs alsmede enige andere vordering van HES, als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan.

13.3 De Wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van HES.

13.4 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht HES zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 Voor het geval dat HES haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan HES of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HES zich bevinden en die Producten mede terug te nemen, op straffe van verbeurte aan HES van een boete van 20% van de nieuwwaarde van de Producten per dag.

13.7 Indien de Wederpartij de Prijs of enige andere vordering van HES niet geheel of gedeeltelijk voldoet, kan HHES het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de Wederpartij waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en welke HES in het kader van de Overeenkomst feitelijk onder zich heeft.

Artikel 15: Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 HES behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die HES toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

15.2 Alle door HES verkochte en/of verhuurde Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden, software, audiovisuele opname, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van HES worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte Producten c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16: Vertalingen

16.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de rechtsverhouding tussen HES en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2 De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie. Geschillen kunnen door partijen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegd rechter in het arrondissement van het hoofdkantoor van HES.

Afdeling II: Verkoop en levering van Producten

Artikel 18: Producteigenschappen en garantie

18.1 De door HES verkochte en geleverde Producten beschikken over die specificaties en technische eisen die door de fabrikant van het Product zijn gesteld en zijn vrij van Gebreken.

18.2 In geval een Product een Gebrek vertoont, is HES nimmer tot meer gehouden dan volgt uit de door de fabrikant gegeven garantie ten aanzien van het Product.

18.3 Zolang de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit Overeenkomst voldoet, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 19: Levering, risico-overgang en emballage

19.1 Levering van Producten geschiedt af magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

19.2 Indien HES de Producten bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij HES laatst bekende door de Wederpartij opgegeven afleveradres.

19.3 Indien HES voor levering/verzending van de Producten zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. HES brengt steeds alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten, rembourskosten, afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening.

19.4 De Wederpartij dient de Producten direct na het gereedkomen, of aflevertermijn af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen.

19.5 Indien de Producten na het gereedkomen of na het verstrijken van de aflevertermijn niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van de Wederpartij door HES  opgeslagen. Bij niet tijdige afname verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de Prijs en is HES gerechtigd na een periode van drie (3) dagen na het verstrijken van de aflevertermijn de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de HES op schadevergoeding en onverminderd het recht van HES om tot verkoop of verhuur van de Producten aan derden over te gaan. De schade die HES bij doorverkoop of verhuur lijdt, zoals omzetverlies, bedraagt tenminste de totale Prijs.

19.6 Indien de Wederpartij weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van HES, inclusief kosten van transport en opslag, op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

19.7 Ingeval van export naar het buitenland dient betaling voorafgaand aan de levering door HES te zijn ontvangen.

19.8 De Wederpartij garandeert dat indien voor de export van de Producten naar het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan de Wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

19.9 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze Producten aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde zijn gebracht c.q. op het moment dat de Producten gereed liggen voor levering, één en ander nadat de Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 20: Klachtplicht

20.1 De Wederpartij is verplicht om alle geleverde Producten terstond na levering te inspecteren op zichtbare Gebreken. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur na op- of aflevering schriftelijk te worden gemeld.

20.2 Onzichtbare Gebreken dient de Wederpartij binnen veertien (14) dagen nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan HES te melden.

20.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat HES in staat is adequaat te reageren.

20.4 Na het verloop van de in artikel 20.1 en 20.2 vermelde termijnen kan de Wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

20.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleidinggeven tot enige klacht:

 • afwijkingen in kleur, specificatie, geluidsterkte, gewicht en maat van minder dan 10%;
 • de in de Aanbieding, op de internetsite of in de prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.

20.6 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals maar niet uitsluitend de plicht tot afname en betaling van het Product.

20.7 Beschadigingen aan de verpakking c.q. Product dienen bij aflevering op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en binnen 24 uur schriftelijk aan HES te worden gemeld.

20.8 Indien een klacht door HES  gegrond worden bevonden, zal HES (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van het Product of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van het gebrekkige Product.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

21.1 De aansprakelijkheid van HES jegens de Wederpartij voor de levering van Producten is beperkt tot hetgeen in artikel 10 van deze Voorwaarden is bepaald. In aanvulling op hetgeen in dat artikel is bepaald, geldt ten aanzien van de levering van Producten dat HES nimmer aansprakelijk is voor:

 • schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen of materialen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de Overeenkomst;
 • schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing van de geleverde Producten door de Wederpartij of een derde.

21.2 De Wederpartij vrijwaart HES in ieder geval voor Producten die op basis van specificaties van de Wederpartij zijn geproduceerd.

21.3 Indien een derde de Wederpartij aansprakelijk stelt in verband met een van HES afkomstig Product, dient de Wederpartij HES daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen, in kennis te stellen.

Artikel 22: Annulering

22.1 In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 11 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden geldt dat annulering door de Wederpartij van een met HES gesloten Overeenkomst met betrekking tot Producten die specifiek op bestelling van de Wederpartij en/of overeenkomstig specificaties van de Wederpartij zijn ingekocht en/of geproduceerd, al dan niet be- of verwerkt, niet kunnen worden geannuleerd. De Wederpartij is gehouden deze Producten af te nemen en de verkoopprijs aan HES te voldoen.

22.2 Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de Wederpartij van HES uiterlijk een maand na de totstandkoming van de Overeenkomst dienaangaande hierover bericht. De Wederpartij kan in dat geval kosteloos de koop van het Product annuleren. Indien de Wederpartij reeds het Product aan HES heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de Wederpartij zorg gedragen of vindt verrekening plaats.

Afdeling III: Verhuur van Producten

Artikel 23: Aanvang huur

23.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode.

23.2 HES stelt het Gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de Wederpartij ter beschikking.

23.3 De Wederpartij dient het Gehuurde in ontvangst te nemen op moment van aflevering.

23.4 Indien het Gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door de Wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de Wederpartij niettemin de Prijs over de gehele huurperiode verschuldigd, terwijl het Gehuurde voor rekening en risico van de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na sommaties het Gehuurde in ontvangst neemt, is HES gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen Prijs onverkort verschuldigd blijft.

23.5 Wanneer het Gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurperiode door de Wederpartij aan HES ter beschikking wordt gesteld, blijft de Prijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

Artikel 24: Gebruik

24.1 De Wederpartij is gehouden om het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig het gebruik dat partijen zijn overeengekomen alsmede in overstemming met geldende regelgeving en daarmee geen inbreuk te maken op rechten van derden.

24.2 Gedurende de huurperiode is de Wederpartij gehouden het Gehuurde als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.

24.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens HES uitgevoerd. De Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van HES eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

24.4 Gedurende de huurperiode is HES te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het Gehuurde te controleren. De Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang te verlenen tot de ruimte waar het Gehuurde zich bevindt.

24.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HES is de Wederpartij niet bevoegd het Gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig recht uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 25: Risico

25.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van het Gehuurde voor rekening van de Wederpartij, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of nalaten enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. De Wederpartij is verplicht alle schade aan het Gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde.

Artikel 26: Annulering

26.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in 11 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, geldt voor het aangaan van de Overeenkomst specifiek met betrekking tot huur de volgende annuleringsregeling.

26.2 Annulering van de Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot tien(10) dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de Wederpartij 30% van de huurprijs aan HES verschuldigd. Bij annulering in de periode 10 werkdagen tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode is de Wederpartij 50% van de huurprijs aan HES verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is de Wederpartij de gehele huurprijs aan HES verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 27: Klachtplicht

27.1 De Wederpartij is verplicht om het Gehuurde terstond na de terbeschikkingstelling door HES te inspecteren. Indien de Wederpartij hiervan geen gebruik maakt, wordt het Gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd. Zichtbare en onzichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur na terbeschikkingstelling schriftelijk aan HES te worden gemeld.

27.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat HES in staat is adequaat te reageren.

27.4 Na het verloop van de in artikel 27.1 en 27.2 vermelde termijnen kan de Wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het Gehuurde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

27.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleidinggeven tot enige klacht:

 • afwijkingen in kleur, specificatie, geluidsterkte, gewicht en maat van minder dan 10%;
 • de in de Aanbieding, op de internetsite of in de prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.

27.6 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals de plicht tot afname en betaling van het Gehuurde.

27.7 Indien een klacht door HES gegrond wordt bevonden, zal HES (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van het Gehuurde of overgaan tot het vergoeden van de Prijs van het Gehuurde.

Artikel 28: Einde huur

28.1 Na afloop van de huurperiode is de Wederpartij verplicht het Gehuurde, almede alle daarbij behorende bescheiden en accessoires in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet ter beschikking te stellen aan HES.

28.2 Indien de Wederpartij nalaat om aan de verplichting uit lid 1 van dit artikel te voldoen, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade aan de zijde van HES.

 

Deze Voorwaarden zijn op 1oktober 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.